Algemene voorwaarden

1 – Offerte

Voor iedere opdracht wordt een offerte samengesteld waarin de opdracht helder wordt omschreven. Ook wordt vastgelegd hoe, wanneer en met wie de opdracht wordt uitgevoerd. Als van toepassing zal het offertebedrag zo veel mogelijk worden gespecificeerd en toegelicht.

Offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig.

Als een klant akkoord gaat met een offerte dient deze de opdracht te bevestigen door de offerte te ondertekenen en te retourneren aan FoxFlight of door een replay op de offerte als deze per email is aangeleverd.

Als in de offerte andere voorwaarden worden gesteld dan in deze algemene voorwaarden opgenomen dan vervallen de desbetreffende voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden opgenomen.

2 – Meerwerk

Als een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan is er sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal FoxFlight de opdrachtgever tijdig inlichten.

3 – Montage

Om de montage qua tijd en kosten efficiënt te laten verlopen wordt een 3-versie methode aangehouden:

Versie 1: de ruwe montage. Deze eerste versie wordt zoveel mogelijk volgens het script gemaakt maar is nog niet tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en geeft feedback over de structurele en inhoudelijke keuzes.

Versie 2: de montage. Aan de hand van de feedback wordt een nieuwe versie gemonteerd. Deze versie is tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en kan de editor van feedback voorzien, ditmaal over de details (timing, kleurbewerking, titels, transities etcetera)

Versie 3: final. De editor past de montage n.a.v. de feedback aan en de productie is klaar.

Als na versie 3 nog verdere aanpassingen gewenst zijn, dan kan dit als meerwerk in rekening worden gebracht.

4 – Reis- en verblijfkosten

De reiskostenvergoeding bedraagt 0,35 euro per gereden kilometer.
Eventuele verblijfkosten worden in overleg met de opdrachtgever besproken.

5 – Muziekrechten

Als gebruik wordt gemaakt van copyright beschermde muziek moeten muziekrechten worden betaald aan stichting Buma Stemra.
Daarnaast is het  mogelijk om royalty free muziek te kopen. Hiermee wordt met een helder, eenmalig bedrag alle muziekrechten betaald.

6 – Auteursrecht

Alle FoxFlight geproduceerde tekst, geluid en beeld (concepten, scripts, draaiboeken, videobeelden, foto’s, animaties, et cetera) vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd.
Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur.

7 – Intellectueel eigendom

Workflow, templates, designs, formulieren, setups, camera instellingen en montage documenten zijn intellectueel eigendom van FoxFlight en worden niet beschikbaar gesteld.

8 – Copyright

Tenzij anders overeengekomen, blijft het copyright (het recht om kopieën te maken) bij FoxFlight. Een opdrachtgever dient toestemming te vragen aan FoxFlight  om meer kopieën van een videoproductie te maken.

In geval van copyright schending is FoxFlight niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden.

9 – Camera materiaal (footage)

Tenzij anders afgesproken wordt camera materiaal niet zonder meer beschikbaar gesteld. Tegen een jaarlijkse vergoeding kan camera materiaal door FoxFlight worden opgeslagen op HDD, RAID HDD. FoxFlight is niet aansprakelijk voor verlies van het materiaal door technisch toedoen. Als er geen afspraken worden gemaakt over opslag dan zal FoxFlight naar eigen inzicht het materiaal bewaren of vernietigen.

10 – Betaling

De standaard betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur. Bij het niet tijdig betalen gelden de volgende termijnen en kosten:

Eerste herinnering: 14 dagen na het versturen van de factuur, geen extra kosten.
Tweede herinnering: 24 dagen na het versturen van de factuur, 25 euro administratie kosten en wettelijk verplichte rente.
Derde en laatste herinnering: 34 dagen na het versturen van de factuur, incasso kosten en wettelijk verplichte rente.

Incasso wordt uitgevoerd door Das Incasso.

11 – Eigendomsvoorbehoud

De opdrachtgever is pas eigenaar van de videoproductie als de betaling is ontvangen. Let op: ‘eigenaar’ betekend niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen. Zie ‘8 – copyright’.

De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven af te leveren product of dienst.

12 – Aansprakelijkheid

FoxFlight is  aansprakelijk voor aantoonbare schade tot een maximum van het offerte bedrag.